Vol. 1 No. 2 (2024): SAINTEK: Jurnal Sains, Teknologi & Komputer
SAINTEK: Jurnal Sains, Teknologi & Komputer